PRODUCTS & SERVICES

#MOVE LIFE BEYOND

เพื่อคุณภาพชีวิตที่เหนือกว่า

Online Medical
Hub Platform

MetaMED แพลตฟอร์มที่ให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร
ที่เชื่อมต่อโรงพยาบาลบนโลกเสมือนให้เข้ากับโรงพยาบาลบนโลกจริง
อย่างไร้รอยต่อแห่งแรกของไทย

การบริการทางการแพทย์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี ที่ผู้ใช้บริการจะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างจาก Telemedicine ทั่วไป ผนวกกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมบริการทางการแพทย์ระดับมืออาชีพ ที่พร้อมจะเข้ามาช่วย
อำนวยความสะดวกให้ทั้งคนไข้ ผู้ดูแล แพทย์ และระบบโรงพยาบาล
ผ่านแอปพลิเคชั่นเดียว

#Doctors

บริหารจัดการเวลาในการดูแลรักษาคนไข้ได้ดียิ่งขึ้น และใช้ชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลดความเสี่ยงของแพทย์ ที่อาจต้องตัดสินใจในข้อมูลที่จำกัดบน telemedicine

คงคุณค่าของวิชาชีพและจรรยาบรรณของแพทย์ อย่างครบถ้วน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ ให้การรักษา ทั้งในด้านของข้อมูลและสถานที่

ได้รับค่าตอบแทนที่
สมเหตุสมผลและ
เป็นธรรม

สามารถบริหาร-จัดการเวลาได้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเข้ามาที่โรงพยาบาล เช่น การให้คำปรึกษาซักประวัติเบื้องต้น ส่งผลค่าชีพจร การเต้นของหัวใจ ค่า Oxygen ในเลือด และสามารถดูแลคนไข้ได้จากทุกที่ โดยยังคงสามารถเชื่อมกลับมายังโลกจริง หรือโรงพยาบาลได้เสมอเมื่อต้องการ

คุณค่าของวิชาชีพแพทย์ ที่ต้องการให้คนไข้ดีขึ้น โดยตั้งอยู่บนจรรยาบรรณ​ของวิชาชีพ โดยไม่เสี่ยงต่อการตัดสินใจที่อาจผิดพลาดบนข้อมูลที่จำกัดของการใช้ Telemedicine ที่อาจขาดการตรวจร่างกาย ผล LABs, Imaging ที่จำเป็นต้องเกิดที่ สถานพยาบาล

การเข้าถึงผู้ป่วย ในยุคปัจจุบัน​ เช่น กลุ่ม Digital first, Digital native ที่ต้องการการบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย ประหยัดเวลา ลดโลกร้อน แต่ยังคงประสิทธิภาพสูง ที่สามารถเชื่อมมาบนโลกจริงในสถานพยาบาล​ อย่างมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ

ค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผล และเป็นธรรม
ต่อการให้บริการวิชาชีพ และคุณค่า
ในการเป็นส่วนหนึ่งของ Network โอกาส
มีผลกำไรที่เติบโตและส่งต่อได้ โดย
ยังคงรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพไว้
อย่า
งครบถ้วนสมบูรณ์

มีเวลาในการใช้ชีวิตส่วนตัวมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการรักษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก้าวข้ามขีดจำกัดของสถานที่

#Customer

รับคำปรึกษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ตรงโรค ตรงใจ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ยืดหยุ่นทั้งเวลา และสถานที่ เพียงเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน MetaMED

เลือกเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลในเครือได้ตามไลฟ์สไตล์ สะดวกสบายไม่ต้องรอนาน

มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐาน PDPA

บริการเสริมต่างๆ
พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย

สามารถบริหาร-จัดการเวลาได้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเข้ามาที่โรงพยาบาล เช่น การให้คำปรึกษาซักประวัติเบื้องต้น ส่งผลค่าชีพจร การเต้นของหัวใจ ค่า Oxygen ในเลือด และสามารถดูแลคนไข้ได้จากทุกที่ โดยยังคงสามารถเชื่อมกลับมายังโลกจริง หรือโรงพยาบาลได้เสมอเมื่อต้องการ

คุณค่าของวิชาชีพแพทย์ ที่ต้องการให้คนไข้ดีขึ้น โดยตั้งอยู่บนจรรยาบรรณ​ของวิชาชีพ โดยไม่เสี่ยงต่อการตัดสินใจที่อาจผิดพลาดบนข้อมูลที่จำกัดของการใช้ Telemedicine ที่อาจขาดการตรวจร่างกาย ผล LABs, Imaging ที่จำเป็นต้องเกิดที่ สถานพยาบาล

ได้รับสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์มากมาย

#Metaverse
Hospital

การเข้าใช้งานใน โรงพยาบาลในรูปแบบ ใหม่
หรือแบบ ดิจิตอล และ การใช้บริการการรักษาในรูปแบบ
Metaverse VR on Application

MetaMED​ พัฒนา Platform ที่ให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยบนพื้นที่ Metaverse ที่เชื่อมต่อการให้บริการในโลกเสมือนมาสู่การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลจริง เราทลายข้อจำกัดทางการแพทย์ เช่น ระยะเวลาในการเข้ารับการรักษา การมีแพทย์ที่จำกัด ฯลฯ ช่วยจัดการทรัพยากรในโรงพยาบาล ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดเวลา และเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานได้อย่างรวดเร็ว
เข้ามาแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างประสบการณ์ใหม่ของผู้คนในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ ย่อโรงพยาบาลชั้นนำเข้ามาอยู่ในมือคุณ

เข้าถึงเทคโนโลยี Metaverse และ Telemedicine

ตัวช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากร
ในโรงพยาบาลได้
อย่างเป็นระบบ

ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

สามารถเข้าถึงคนไข้ได้ทุกที่ โดยไม่มีข้อจำกัด เรื่องของเวลา
หรือสถานที่
(ไม่จำเป็นต้องมีคลินิก
เป็นของตัวเอง)

ได้รับค่าตอบแทน
ที่เหมาะสม
และสิทธิพิเศษมากมาย

PRODUCTS & SERVICES

#MOVE LIFE BEYOND

เพื่อคุณภาพชีวิตที่เหนือกว่า

Online Medical
Hub Platform

MetaMED แพลตฟอร์มที่ให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรที่เชื่อมต่อโรงพยาบาลบนโลกเสมือน
ให้เข้ากับโรงพยาบาลบนโลกจริง อย่างไร้รอยต่อแห่งแรกของไทย

การบริการทางการแพทย์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี ที่ผู้ใช้บริการจะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างจาก Telemedicine ทั่วไป ผนวกกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมบริการทางการแพทย์ระดับมืออาชีพ ที่พร้อมจะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้ทั้งคนไข้ ผู้ดูแล แพทย์ และระบบโรงพยาบาลผ่านแอปพลิเคชั่นเดียว

Rectangle 1204

#Doctors

บริหารจัดการเวลาในการดูแลรักษาคนไข้ได้ดียิ่งขึ้น และใช้ชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลดความเสี่ยงของแพทย์ ที่อาจต้องตัดสินใจในข้อมูลที่จำกัดบน telemedicine

คงคุณค่าของวิชาชีพและจรรยาบรรณของแพทย์ อย่างครบถ้วน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ ให้การรักษา ทั้งในด้านของข้อมูลและสถานที่

ได้รับค่าตอบแทนที่
สมเหตุสมผลและ
เป็นธรรม

#Customer

รับคำปรึกษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ตรงโรค ตรงใจ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ยืดหยุ่นทั้งเวลา และสถานที่ เพียงเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน MetaMED

เลือกเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลในเครือได้ตามไลฟ์สไตล์ สะดวกสบายไม่ต้องรอนาน

มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐาน PDPA

บริการเสริมต่างๆ พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย

#Metaverse
Hospital

การเข้าใช้งานใน โรงพยาบาลในรูปแบบ ใหม่
หรือแบบ ดิจิตอล และ การใช้บริการการรักษาในรูปแบบ
Metaverse VR on Application

MetaMED​ พัฒนา Platform ที่ให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยบนพื้นที่ Metaverse ที่เชื่อมต่อการให้บริการในโลกเสมือนมาสู่การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลจริง เราทลายข้อจำกัดทางการแพทย์ เช่น ระยะเวลาในการเข้ารับการรักษา การมีแพทย์ที่จำกัด ฯลฯ ช่วยจัดการทรัพยากรในโรงพยาบาล ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดเวลา และเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานได้อย่างรวดเร็ว
เข้ามาแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างประสบการณ์ใหม่ของผู้คนในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ ย่อโรงพยาบาลชั้นนำเข้ามาอยู่ในมือคุณ

เข้าถึงเทคโนโลยี Metaverse และ Telemedicine

ตัวช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรในโรงพยาบาลได้
อย่างเป็นระบบ

ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

สามารถเข้าถึงคนไข้ได้ทุกที่ โดยไม่มีข้อจำกัด เรื่องของเวลาหรือสถานที่
(ไม่จำเป็นต้องมีคลินิก
เป็นของตัวเอง)

ได้รับค่าตอบแทน
ที่เหมาะสม
และสิทธิพิเศษมากมาย

PRODUCTS & SERVICES

#MOVE LIFE BEYOND

เพื่อคุณภาพชีวิตที่เหนือกว่า

Online Medical
Hub Platform

MetaMED แพลตฟอร์มที่ให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรที่เชื่อมต่อโรงพยาบาลบนโลกเสมือนให้เข้ากับโรงพยาบาลบนโลกจริง อย่างไร้รอยต่อแห่งแรกของไทย

การบริการทางการแพทย์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี ที่ผู้ใช้บริการจะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างจาก Telemedicine ทั่วไป ผนวกกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมบริการทางการแพทย์ระดับมืออาชีพ ที่พร้อมจะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้ทั้งคนไข้ ผู้ดูแล แพทย์ และระบบโรงพยาบาลผ่านแอปพลิเคชั่นเดียว

#Doctors

บริหารจัดการเวลาในการดูแลรักษาคนไข้ได้ดียิ่งขึ้น และใช้ชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลดความเสี่ยงของแพทย์ ที่อาจต้องตัดสินใจในข้อมูลที่จำกัดบน telemedicine

คงคุณค่าของวิชาชีพและจรรยาบรรณของแพทย์ อย่างครบถ้วน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ ให้การรักษา ทั้งในด้านของข้อมูลและสถานที่

ได้รับค่าตอบแทนที่
สมเหตุสมผลและ
เป็นธรรม

#Customer

รับคำปรึกษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ตรงโรค ตรงใจ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ยืดหยุ่นทั้งเวลา และสถานที่ เพียงเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน MetaMED

เลือกเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลในเครือได้ตามไลฟ์สไตล์ สะดวกสบายไม่ต้องรอนาน

มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐาน PDPA

บริการเสริมต่างๆ พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย

#Metaverse
Hospital

การเข้าใช้งานใน โรงพยาบาลในรูปแบบ ใหม่
หรือแบบ ดิจิตอล และ การใช้บริการการรักษาในรูปแบบ
Metaverse VR on Application

MetaMED​ พัฒนา Platform ที่ให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยบนพื้นที่ Metaverse ที่เชื่อมต่อการให้บริการในโลกเสมือนมาสู่การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลจริง เราทลายข้อจำกัดทางการแพทย์ เช่น ระยะเวลาในการเข้ารับการรักษา การมีแพทย์ที่จำกัด ฯลฯ ช่วยจัดการทรัพยากรในโรงพยาบาล ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดเวลา และเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานได้อย่างรวดเร็ว
เข้ามาแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างประสบการณ์ใหม่ของผู้คนในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ ย่อโรงพยาบาลชั้นนำเข้ามาอยู่ในมือคุณ

เข้าถึงเทคโนโลยี Metaverse และ Telemedicine

ตัวช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรในโรงพยาบาลได้
อย่างเป็นระบบ

ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

สามารถเข้าถึงคนไข้ได้ทุกที่ โดยไม่มีข้อจำกัด เรื่องของเวลาหรือสถานที่
(ไม่จำเป็นต้องมีคลินิก
เป็นของตัวเอง)

ได้รับค่าตอบแทน
ที่เหมาะสม
และสิทธิพิเศษมากมาย