MetaMed Doctor

ข้อตกลงและเงื่อนไข

บทนำ  

ข้อตกลงในการใช้เหล่านี้ (“ข้อตกลง”) จะควบคุมการใช้งานแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ของบริษัท เมตาเวิลด์ จำกัด (“MetaMed Doctor” "METAWORLD"   “บริษัท” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) บน Apple iTunes store หรือ Google Play store (“บริการ”) ข้อตกลงเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับท่าน ไม่ว่าท่านจะเป็นแพทย์หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์ (ไม่ว่าบุคคลจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ หรือ องค์กร) หรือหน่วยงานที่คล้ายคลึงกันที่ต้องการจดทะเบียนหรือที่จดทะเบียนแล้วบนบริการของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการแต่งตั้งและได้รับอำนาจจากแพทย์หรือองค์กร (“แพทย์” “ท่าน” หรือ “ผู้ใช้”) หรือแพทย์ หรือบริษัทในเครือที่ประสงค์ให้บริการออนไลน์ด้านการแพทย์ผ่าน MetaMed Doctor และเว็บไซต์ www.metamedth.com (เรียกรวมกันว่า "MetaMed Doctor") โดยข้อตกลงนี้จะครอบคลุมถึงกฎระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ MetaMed Doctor")

ในการใช้ MetaMed Doctor ท่านตกลงที่จะยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในข้อตกลงฉบับนี้ และท่านรับรองว่าได้ตรวจสอบ อ่าน ทำความเข้าใจ และยินยอมเข้าผูกพันตามข้อกำหนดทั้งหมดในข้อตกลงฉบับนี้ ณ วันที่ท่านใช้บริการ หรือวันที่ท่านหรือเมื่อท่านยอมรับข้อกำหนดในข้อตกลงฉบับนี้ (“วันที่มีผลบังคับใช้”) ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามแต่ดุลยพินิจของบริษัทในการระงับ ปรับแก้ ยุติ หรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการ MetaMed Doctor หรือสิทธิของท่านในการเข้าถึงบริการดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยจะแจ้งหรือไม่แจ้งให้ท่านทราบก็ได้

 1. MetaMed Doctor

1.1 MetaMed Doctor เป็นสื่อกลางเพื่อการให้บริการการให้คำปรึกษาทางไกล รับคำปรึกษาทางการแพทย์ตลอดจนการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ เช่น ระบบจัดเก็บข้อมูลบุคคล ระบบนัดหมายเพื่อการรับคำปรึกษาทางการแพทย์ ระบบการบริการรับยารูปแบบออนไลน์ เป็นต้น โดยบริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการ MetaMed Doctor และไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ใช้บริการ และไม่ได้ให้บริการวินิจฉัยโรค รักษาโรค หรือการจ่ายยาส่วนบุคคล โดยคำแนะนำใด ๆ หรือเนื้อหาใด ๆ ของบริษัทที่ปรากฎบนหรือผ่าน MetaMed Doctor ไม่ถือว่าเป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์ การตรวจ การรับใบสั่งยา หรือการรักษาอย่างเป็นทางการของบริษัท ดังนั้น ห้ามใช้เนื้อหาของบริษัทบน MetaMed Doctor เพื่อการวินิจฉัยโรค รักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยโดยเด็ดขาด

 

1.2 ในการใช้งาน MetaMed Doctor ในฐานะสื่อกลางการให้คำปรึกษาทางไกลระหว่างท่านและแพทย์ ท่านจะเป็นผู้ทำการตัดสินใจด้านสุขภาพผ่านคำแนะนำของแพทย์ โดยท่านเป็นผู้รับผิดชอบกับการตัดสินใจและยินดีที่จะรับความเสี่ยงที่มีจากการใช้ MetaMed Doctor ของท่านเอง ทั้งนี้ MetaMed Doctor ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ใช้บริการกับบริษัทแต่อย่างใด และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อคำแนะนำใด ๆ ที่แพทย์ให้คำแนะนำแก่ท่าน รวมถึงการรักษา หรือการวินิจฉัยโรคของแพทย์ โปรดสอบถามและพิจารณาเงื่อนไขกับแพทย์และ โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

 

1.3 MetaMed Doctor ไม่ใช่การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน กรุณาอย่าใช้ MetaMed Doctor ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างฉุกเฉิน หรือในกรณีที่บุคคลใด ๆ ตกอยู่ในอันตรายร้ายแรง หรืออันตรายต่อชีวิต ในกรณีดังกล่าว ท่านควรติดต่อบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินเช่น ติดต่อแพทย์ โรงพยาบาล สายด่วนเจ็บป่วยฉุกเฉิน สายด่วนแจ้งเหตุไฟไหม้หรือสัตว์มีพิษเข้าบ้าน เป็นต้น และ MetaMed Doctor ไม่มีหน้าที่ต้องติดต่อหรือประสานงานบริการข้างต้นทั้งหมด

 

1.4 เมื่อใดก็ตามที่บริษัท ใช้คำว่า "แพทย์ของท่าน" หรือ "คุณหมอ" หรือ "ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ" หรือคำอื่นใดที่มีความหมายคล้ายกันใน MetaMed Doctor รวมถึงในข้อตกลงนี้ บริษัทหมายถึงแพทย์ส่วนตัวของคุณซึ่งไม่ใช่บริษัท หรือแพทย์ที่ให้บริการแก่ท่านบน MetaMed Doctor ซึ่งคุณและแพทย์คนดังกล่าวต่างมีความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ใช้บริการในประเทศไทย และแพทย์ที่ให้บริการบน MetaMed Doctor  ไม่ใช่แพทย์ของท่าน คุณหมอ หรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของท่านแต่ประการใด

 1. การอนุญาตและข้อจำกัดในการใช้แพลตฟอร์ม MetaMed Doctor

2.1 ภายใต้ข้อตกลงนี้ บริษัทอนุญาตให้ท่านเข้าถึงและใช้ MetaMed Doctor โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว โดยท่านไม่สามารถโอน จ่าย หรือ จำหน่าย การอนุญาตต่อได้ และการอนุญาตเป็นไปใช้โดยจำกัดเฉพาะในประเทศไทย เพื่อการใช้งานในวัตถุประสงค์ส่วนตัว โดยไม่เป็นไปเพื่อการค้า

 

2.2 ในการใช้ MetaMed Doctor ท่านตกลงที่จะไม่กระทำการใด ๆ หรือก่อให้บุคคลอื่นกระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมาย หรือข้อตกลงนี้ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือบุคคลที่สาม หรือใช้ MetaMed Doctor ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมาย หรือข้อตกลงนี้ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการกระทำต่อไปนี้

(1)        กระทำการใด ๆ เพื่อสวมรอยเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่น หรือใช้ MetaMed Doctor ในนามของผู้อื่น หรือปกปิดตัวตนที่แท้จริงเพื่อหลอกลวงให้บริษัทเข้าใจผิด

(2)        ใช้ข้อมูลเท็จ ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือไม่เป็นปัจจุบันในการสมัครใช้ MetaMed Doctor

(3)        กระทำการใด ๆ หรือก่อให้บุคคลอื่นกระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นรวบรวมข้อมูลบัญชีผู้ใช้บริการท่านอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน รวมถึงการใช้เทคนิคการดึงข้อมูล (web scraping) ใช้ซอฟต์แวร์ประเภทโรบอต (robots) สไปเดอร์ (spiders) ครอว์เลอร์ (crawlers) หรืออุปกรณ์ โปรแกรม อัลกอริทึม หรือเครื่องมือรวบรวมและคัดลอกข้อมูลในลักษณะเดียวกัน หรือ กระทำการใด ๆ หรือก่อให้บุคคลอื่นกระทำการใด ๆ ที่เป็นการเพิ่มภาระการใช้งานระบบและเครือข่ายของ MetaMed Doctor อย่างไม่สมเหตุสมผล โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

(4)        กระทำการใด ๆ หรือก่อให้บุคคลอื่นกระทำการใด ๆ ที่จะเป็นการขัดขวาง หรือก่อให้เกิดปัญหากับการทำงานของ MetaMed Doctor หรือกระทำการใด ๆ หรือก่อให้บุคคลอื่นกระทำการใด ๆ ที่จะเป็นล่วงล้ำระบบรักษาความปลอดภัยของ MetaMed Doctor

(5)  กระทำการใด ๆ หรือก่อให้บุคคลอื่นกระทำการใด ๆ เพื่อแจกจ่ายไวรัส หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบหรือเครือข่ายของ MetaMed Doctor

 

2.3 ในการใช้ MetaMed Doctor ท่านตกลงที่จะไม่นำเข้า ส่งต่อ แจกจ่าย แสดง หรือทำให้ปรากฏบน MetaMed Doctor หรือช่องทางใด ๆ ที่ท่านใช้งาน MetaMed Doctor ซึ่งเนื้อหาต้องห้ามดังต่อไปนี้

(1)            เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เช่น เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรง โหดร้าย ลามกอนาจาร เพศสัมพันธ์ ความวิปริตทางเพศ การชักชวนค้าประเวณี ภาษาที่รุนแรง การกล่าวถึงโดยหยาบคายหรือถ้อยคำรังเกียจ หรือเนื้อหาใดที่ไม่เหมาะสม หรือมีลักษณะที่รุนแรง โดยไม่คำนึงว่ามีเจตนาที่มุ่งร้ายหรือมีเจตนาที่จะก่อความรำคาญ ทำร้าย ข่มขู่หรือรบกวนบุคคลใด

(2)            เนื้อหาที่เป็นการสนับสนุนการก่อการร้ายหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย

(3)            เนื้อหาที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง ยั่วยุ ยุยง ปลุกปั่นให้ใช้ความรุนแรง ก่อให้เกิดอคติ การลดคุณค่า

(4)            เนื้อหาที่มีความรุนแรง โค่นล้มหรือปลุกระดม เช่น เนื้อหาที่กระตุ้นหรือสนับสนุนความขัดแย้งต่อประเทศหรือรัฐใด รัฐธรรมนูญ รัฐบาลหรือกฎหมายของประเทศนั้น หรือกระตุ้นหรือสนับสนุนความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนาหรือเพศหรือการทำให้ศาสนาหรือความเชื่อทางวัฒนธรรมเสื่อมเสีย

(5)            เนื้อหาที่มีการดูหมิ่น ว่าร้าย ใส่ความ หรือสร้างความเสื่อมเสียแก่บุคคลใดก็ตาม

(6)    เนื้อหาที่เป็นการสนับสนุนสาธารณะชนให้เข้าร่วมหรือสนับสนุนการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย รุนแรง ขายหรือใช้สารเสพติด ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท หรือสารเสพติดอื่น ๆ

(7)            เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพนัน หรือสนับสนุนหรือชักชวนให้เล่นการพนัน

(8)            เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองของผู้เยาว์ดังกล่าว

(9)            เนื้อหาที่หลอกลวง ไม่ถูกต้อง หรืออาจสร้างความเข้าใจผิดในหมู่สาธารณชน

(10)          เนื้อหาที่ฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

(11)          เนื้อหาใด ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมาย บทบัญญัติ นโยบาย ข้อบังคับ ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี หรือละเมิดสิทธิของผู้ใช้แพลตฟอร์มหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม

 1. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

3.1 บริษัทเป็นเจ้าของ MetaMed Doctor และทรัพย์สินทางปัญญาใน MetaMed Doctor รวมถึงเนื้อหาบน MetaMed Doctor ทั้งหมด เช่นเดียวกับงานพัฒนา งานดัดแปลง หรืองานพัฒนาต่อยอดขึ้นมาใหม่จาก MetaMed Doctor และเอกสารใดๆ ใน MetaMed Doctor

3.2 บริษัทอนุญาต ให้ท่านใช้ MetaMed Doctor ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

3.3 ท่านจะไม่ทำการแก้ไข ถอดรหัส ถอดประกอบ แปลกลับ วิเคราะห์ ทำการวิศวกรรมย้อนกลับ หรือแปลงโดยประการอื่นใด กับโปรแกรม ข้อมูล และเอกสารทั้งหมดภายใน MetaMed Doctor ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อที่จะสามารถ เข้าถึงวิธีการทำงานของ MetaMed Doctor หรือเพื่อดัดแปลงการทำงานของ MetaMed Doctor หรือก่อหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใดกระทำการใดๆ เหล่านี้ ไม่ว่าจะเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม

3.4 ท่านจะไม่ทำการเขียน พัฒนา ดัดแปลง หรือพัฒนาต่อยอดโปรแกรมขึ้นใหม่จาก MetaMed Doctor โปรแกรม ข้อมูล และเอกสารทั้งหมดภายใน MetaMed Doctor หรือก่อหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใดกระทำการใดๆ เหล่านี้ ไม่ว่าจะเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม

3.5 ท่านจะไม่ทำสำเนา แจกจ่าย เผยแพร่ต่อสาธารณชน จัดจำหน่าย เปิดเผย ซึ่งโปรแกรม ข้อมูล และเอกสารทั้งหมดภายใน MetaMed Doctor หรือก่อหรืออนุญาตให้บุคคลอื่น กระทำการใดๆ เหล่านี้นอกเหนือจากเพื่อการใช้บริการของท่าน

3.6 ท่านจะกระทำการอย่างเต็มความสามารถเพื่อปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท โปรแกรม เอกสารและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ MetaMed Doctor และจะป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงหรือกระทำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

 1. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นตามหรือเนื่องจากข้อตกลงนี้ บริษัทตกลงว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งปวง เรียกรวมกันว่า ("กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") และในส่วนของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
โดยการใช้บริการดังกล่าว ท่านยินยอมต่อการดำเนินการทางข้อมูลภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัว  ของเรา 

       5. ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย

โปรดทราบว่าเนื้อหา ข้อความ ข้อมูล ภาพพิมพ์ รูปภาพ คำแนะนำ แนวทาง และวัตถุอื่น ๆ (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) ที่อาจมีอยู่บนบริการ (รวมถึงข้อมูลที่เป็นการตอบสนองต่อคำถามโดยตรง หรือการเผยลงหน้าเว็บหรือแอปพลิเคชั่นของท่าน) ที่อาจถูกมอบให้โดยบุคลากรในวิชาชีพแพทย์ การจัดหาข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้ใบอนุญาตกับผู้ป่วยได้ หรือระหว่างบริษัทกับท่าน และไม่ประกอบด้วยความคิดเห็น คำแนะนำทางการแพทย์ หรือการวินิจฉัยหรือการรักษาใด ๆ อย่างเจาะจง    

ขอชี้แจ้งโดยชัดเจนว่าข้อมูลที่ท่านได้รับจากบริษัทและพนักงาน ผู้รับเหมา หุ้นส่วน ผู้สนับสนุน ผู้โฆษณา ผู้ออกใบอนุญาตหรือบุคคลอื่น ๆ บนบริการนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น  เราไม่รับประกัน เป็นตัวแทน หรือรับรอง ไม่ว่าจะเป็นโดยชัดเจนหรือโดยนัย ต่อคุณวุฒิวิชาชีพ คุณภาพของงาน ความเชี่ยวชาญ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ถูกมอบให้บนบริการ เราจะไม่รับผิดชอบการตัดสินใจหรือการปฏิบัติของท่านหรือผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว  

บริษัทไม่ใช่ผู้ให้บริการทางการแพทย์และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการทางการแพทย์ คำแนะนำทางการแพทย์ หรือการวินิจฉัยใด ๆ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบและรับผิดต่อผู้ใช้หรือแพทย์ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามจากการปรึกษาระหว่างผู้ใช้และแพทย์ 

 1. ไม่ได้ใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือการเจ็บป่วยร้ายแรงที่ต้องการการปรึกษาแบบเจอตัว

บริการไม่มีเจตนาที่จะทดแทนการติดต่อสาธารณสุขฉุกเฉิน หากท่านเป็นผู้ใช้งานจริงที่กำลังเผชิญเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ (ในนามของคุณหรือบุคคลอื่น) กรุณาติดต่อบริการรถพยาบาลหรือโรงพยาบาลโดยตรง

บริการมีเจตนาสำหรับการใช้เพื่อจุดประสงค์ทั่วไป และไม่มีจุดประสงค์สำหรับการใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือการเจ็บป่วยร้ายแรงที่ต้องการการปรึกษาแบบเจอตัว นอกจากนี้ หากแพทย์ตัดสินว่าการตรวจร่างกายเป็นสิ่งจำเป็นและแนะนำให้เข้ารับคำปรึกษาแบบเจอตัว เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่จะนัดหมายเพื่อรับการวินิจฉัยและคำปรึกษาแบบเจอตัวโดยผู้เดียว ไม่ว่าจะเป็นการพบเจอกับแพทย์ที่มีรายชื่อบนบริการ หรือแพทย์อื่น ๆ บริษัทไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ใช้ละเลยการปฏิบัติดังกล่าวและความเจ็บป่วยทรุดโทรมลง เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่าบริษัทไม่รับรองแพทย์ที่ผู้ใช้ปรึกษาในลักษณะใด ๆ ก็ตาม และไม่รับผิดชอบต่อยาที่ถูกสั่งหรือการบำบัดรักษาโดยแพทย์

หากแพทย์ตอบคำถามของผู้ใช้ ระบบสามารถกระตุ้นการสื่อสารกับผู้ใช้ในรูปแบบของการแจ้งเตือน ข้อความ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่น ๆ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังเข้าใจอีกว่าบริษัทอาจส่งการสื่อสารดังกล่าว เช่น การแจ้งเตือน ข้อความ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่น ๆ ซึ่งทำโดยแพทย์ก่อนและหรือหลังการปรึกษาของแพทย์ (แบบเจอตัว หรือ ออนไลน์) ไปที่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้หรือแอปพลิเคชั่นของผู้ใช้ ตามการตั้งค่าของแพทย์ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดต่อข้อตกลงนี้ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อตารางเวลาของการสื่อสารดังกล่าว  

 1. การรับรองและรับประกัน

ท่านรับรองและรับประกันว่า ท่านได้อ่านข้อตกลงฉบับนี้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของบริษัทในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม MetaMed Doctor ซึ่งเป็นสื่อกลางการให้คำปรึกษาทางไกลระหว่างท่านและแพทย์ โดยบริษัทไม่มีหน้าที่ในการวินิจฉัยโรค รักษาโรค หรือจ่ายยา และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ใช้บริการ และท่านรับรองและรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้กับบริษัท เพื่อการใช้แพลตฟอร์ม MetaMed Doctor เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทั้งหมด โดยที่ไม่ได้มีการละเว้นหรือปิดบังข้อมูลใด และรับรองและรับประกันว่าจะใช้แพลตฟอร์ม MetaMed Doctor ตามข้อกำหนดที่ระบุในข้อตกลงนี้

 1. การไม่รับรอง

8.1 บริษัทให้บริการ MetaMed Doctor ในลักษณะอย่างที่เป็น โดยไม่รับรองและรับประกันว่าในการให้บริการ MetaMed Doctor จะเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน เป็นไปโดยปราศจากการหยุดชะงัก เป็นไปโดยตรงเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด และบริษัทไม่รับรองว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบน MetaMed Doctor จะได้รับการแก้ไข

8.2 บริษัทไม่รับรองว่า MetaMed Doctor ปราศจากไวรัส หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อื่นที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินหรือข้อมูลของท่าน อันเกิดจากไวรัสหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อื่นที่อาจเป็นอันตราย

8.3 ท่านเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ MetaMed Doctor คำแนะนำใด ๆ รวมถึงคำแนะนำทางการแพทย์ที่ท่านได้รับผ่านเนื้อหาที่ท่านสามารถเข้าถึงได้ผ่านการให้คำปรึกษาทางไกลผ่านการใช้แพลตฟอร์ม MetaMed Doctor ไม่ถือว่าเป็นการรับรองหรือรับประกันใด ๆ จากบริษัท และบริษัทไม่รับประกันความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านได้รับผ่านการใช้ MetaMed Doctor

 1. การจำกัดความรับผิดชอบและการชดใช้ค่าเสียหาย

9.1 เว้นแต่ได้กำหนดไว้เป็นอื่นในข้อตกลงนี้ ท่านตกลงว่าบริษัทไม่มีความรับผิดต่อบุคคลใด ๆ สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายทั้งในเชิงลงโทษ หรือในกรณีพิเศษใดๆ หรือโดยอ้อม หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้แพลตฟอร์ม MetaMed Doctor ตามเงื่อนไขข้อกำหนดในข้อตกลงนี้

9.2 ท่านตกลงว่าบริษัทไม่มีความรับผิดต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดจากการใช้แพลตฟอร์ม MetaMed Doctor ในวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่ท่านได้รับอนุญาตตามข้อตกลงนี้ และไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากความชำรุดบกพร่องที่เกิดจากความผิดของท่าน

9.3 ท่านเข้าใจและยอมรับว่าแพลตฟอร์ม MetaMed Doctor ไม่ใช่การให้บริการวินิจฉัยโรค รักษาโรค หรือจ่ายยา และไม่ใช่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ใช้บริการระหว่างท่านและบริษัท และตกลงว่าบริษัทไม่มีความรับผิดใด ๆ สำหรับวินิจฉัยโรค รักษาโรค หรือจ่ายยา ที่ท่านได้รับภายหลังที่ท่านได้รับเนื้อหาต่าง ๆ จากการใช้แพลตฟอร์ม MetaMed Doctor

9.4 บริษัทจะไม่รับผิดในการเรียกร้อง ต้นทุน ค่าใช้จ่ายความรับผิด ความสูญเสียหรือความเสียหายทั้งหมดในลักษณะใดๆ (รวมถึงดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามสมควรสำหรับที่ปรึกษากฎหมายและผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ) ("ข้อเรียกร้อง") ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการทำผิดหรือการถูกกล่าวอ้างว่ากระทำผิดคำรับรอง การรับประกันของท่าน การใช้แพลตฟอร์ม MetaMed Doctor โดยผิดไปจากข้อตกลงนี้ เพื่อกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมาย หรือสิทธิของบุคคลอื่นของท่าน และการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาผ่านการใช้แพลตฟอร์ม MetaMed Doctor ของท่าน รวมทั้งข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับ

9.5 ท่านจะปลดเปลื้องและสละสิทธิเรียกร้องทั้งหมดที่มีต่อบริษัทจากความรับผิดใดๆ ทั้งหมด จากสิทธิเรียกร้อง ความเสียหายจากการใช้แพลตฟอร์ม MetaMed Doctor หรือวินิจฉัยโรค รักษาโรค หรือจ่ายยา ที่ท่านได้ให้คำปรึกษาทางไกลบนแพลตฟอร์ม MetaMed Doctor เท่าที่กฎหมายอนุญาต เว้นแต่เป็นความเสียหายที่เกิดจากการฉ้อโกงหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยบริษัท

9.6 ท่านตกลงจะรับผิดและชดเชยความเสียหายต่อบริษัทอย่างเต็มจำนวน รวมทั้งค่าธรรมเนียมหรือค่าทนายในการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้อง สำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่บริษัท อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงนี้ การใช้แพลตฟอร์ม MetaMed Doctor เพื่อกระทำการใด ๆ ที่เป็น การละเมิดกฎหมาย หรือสิทธิของบุคคลอื่น และการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาผ่านการใช้แพลตฟอร์ม MetaMed Doctor ของท่าน ทั้งนี้ โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการเยียวยาความเสียหายอื่นใดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจ

ข้อตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับ และการตีความตามกฎหมายไทย

 1. การระงับข้อตกลงและยกเลิกการให้บริการ

11.1 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับการเข้าใช้แพลตฟอร์ม MetaMed Doctor เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ท่านได้ละเมิดข้อตกลงนี้ หรือละเมิดคำรับรองหรือรับประกันตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ กระทำการที่เป็นการละเมิดกฎหมาย หรือกระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือสร้างความเสียหายแก่แพลตฟอร์ม MetaMed Doctor หรือสิทธิของบุคคลภายนอกอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11.2 เมื่อข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลงตามข้อ 11.1 ท่านตกลงให้บริษัทดำเนินการกับข้อมูลและบัญชีสำหรับการใช้งานแพลตฟอร์ม MetaMed Doctor ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทจะไม่มีความรับผิดต่อผลเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการกระทำดังกล่าว

 1. การระงับข้อพิพาท

หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างท่านและบริษัท โดยเกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์ม MetaMed Doctor บริษัทอาจดำเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบว่าบริษัทดำเนินการอย่างไร อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบตามข้อนี้จะไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของการดำเนินการดังกล่าวของบริษัท

 1. บทบัญญัติทั่วไป

13.1 เหตุสุดวิสัย

ในกรณีที่การไม่ปฏิบัติตามหรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ ภายใต้ข้อกตลงนี้โดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย จะไม่ถือว่าเป็นการผิดข้อตกลงนี้ อย่างไรก็ตาม การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือความล่าช้าที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยจะต้องได้รับแก้ไขเยียวยาโดยเร็วที่สุด

13.2 กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับ และการตีความตามกฎหมายไทย

13.3 การโอนสิทธิเรียกร้อง

ท่านไม่สามารถโอนข้อตกลงนี้ หรือสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจโอนสิทธิและหน้าที่ทั้งหมดหรือบางส่วนภายใต้ข้อตกลงนี้ได้

13.4 การไม่สละสิทธิ์

การที่บริษัทไม่ยืนยันให้บังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้จะไม่พิจารณาถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในข้อตกลงนี้หรือสิทธิใด ๆ

13.5 ความไม่สมบูรณ์ของข้อตกลงในบางส่วน

หากเมื่อใดที่ข้อกำหนดใดๆ ตามข้อตกลงนี้ขัดต่อกฎหมาย ไม่มีผลสมบูรณ์หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ไม่ว่าในลักษณะใดหรือภายใต้กฎหมายของประเทศใด จะไม่กระทบความถูกต้องตามกฎหมาย การมีผลสมบูรณ์ หรือการใช้บังคับของข้อตกลงในส่วนที่เหลืออยู่ หรือในข้อตกลงส่วนที่อยู่ภายใต้บังคับของเขตอำนาจศาลอื่นใด

13.6 ข้อตกลงที่สมบูรณ์

ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ และเป็นการแทนที่ข้อตกลง การเจรจา การติดต่อ และความเข้าใจที่มีอยู่เดิมทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทั้งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าและในปัจจุบัน ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร  แม้ว่าจะมีข้อสัญญาอื่นใดกำหนดแตกต่าง ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงนี้

 

14. ติดต่อบริษัท

หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงนี้หรือการใช้ MetaMed Doctor โปรดติดต่อ โทร. 0844284891 หรือผ่านทาง support@metamedth.com

วันที่มีผลบังคับใช้: 23 มีนาคม พ.ศ. 2566